Mgr. Andrej Šoltýs, advokát a spoločník

Andrej Šoltýs ukončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2001. Pred založením advokátskej kancelárie S.A.Legal, s.r.o. pracoval ako advokát vo významnej českej advokátskej kancelárii Havel & Holásek a v medzinárodnej advokátskej kancelárii Freshfields Bruckhaus Deringer, kde absolvoval aj koncipientsku prax.

Počas svojej doterajšej advokátskej praxe sa Andrej Šoltýs venoval hlavne právu hospodárskej súťaže, právu obchodných spoločností, fúziám a akvizíciám, ako aj niektorým otázkam finančného práva, práva na ochranu osobných údajov, či práva duševného vlastníctva. Podieľal sa na tak na korporátnych ako aj na protimonopolných aspektoch viacerých transakcií realizovaných zahraničnými investormi v Slovenskej republike, predovšetkým v odvetví informačných technológií, stavebníctva, energetiky, realít, a maloobchodu. Poskytoval právne poradenstvo niekoľkým významným slovenským spoločnostiam v súvislosti s návrhom, vypracovaním a implementáciou programu dodržiavania práva (compliance programme).

Publikoval Analýzy rozhodnutí Európskeho Súdneho Dvora v časopise EMP v rokoch 2003 a 2004 a články zamerané na oblasť protimonopolného práva v bulletine e-competitions review. Okrem rodnej slovenčiny hovorí plynulo anglicky, má pasívnu znalosť nemčiny a základnú znalosť francúzštiny.

 
 

Design by Patricia Schaffer

All rights reserved S. A. Legal, s.r.o. 2011 ©